Αλουμίνιο &
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το αλουμίνιο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών των μελλοντικών γενεών με βιώσιμο τρόπο

Το αλουμίνιο ως μέρος
της βιώσιμης ανάπτυξης

H προσπάθεια εξοικονόμησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τον κύριο στόχο της σύγχρονης κοινωνίας.

Το αλουμίνιο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην οικοδόμηση αυτής της νέας κοινωνίας που έχει ανάγκη από προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενεργειακά αποδοτικότερα κτίρια, ελαφρύτερα και πιο πράσινα μέσα μεταφοράς, και συστήματα ανάκτησης και αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αλουμίνιο: ένα βιώσιμο υλικό

Ο κύκλος ζωής του αλουμινίου

0 %
Παραμένει αξιοποιήσιμο από το 1886

Υπολογίζεται ότι το 75% περίπου του αλουμινίου που έχει παραχθεί από την πρώτη βιομηχανική παραγωγή του το 1886 εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα.

Μείωση εκπομπών CO2

0 εκ
Τόνοι λιγότερο
CO2
Το χαμηλό ειδικό βάρος του αλουμινίου προσφέρει στα αυτοκίνητα που παράγονται σε μια χρονιά στην Ευρώπη τη δυνατότητα να μειώσουν κατά 50 εκ. τόνους τις εκπομπές CO2 κατά τη διάρκεια της ζωής τους

Ενεργειακή
αναβάθμιση κτιρίων

0 %
Ενεργειακή
αναβάθμιση

Προσόψεις κτιρίων που ενσωματώνουν συστήματα αλουμινίου μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια έως και 50%.

Ανακύκλωση

0 %
Στα κουτιά
συσκευασίας
πανευρωπαϊκά

Περισσότερα από 7 στα 10 κουτάκια συσκευασίας αλουμινίου ανακυκλώνονται στην Ευρώπη μειώνοντας πάνω από 3,12 εκ. τόνους τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

0 %
Σε δόμηση &
κατασκευές

Περισσότερο από το 90% του αλουμινίου που έχει χρησιμοποιηθεί σε δόμηση & κατασκευές (κατεδάφιση ή αντικατάσταση) ανακυκλώνεται.

0 %
Στις μεταφορές

Πάνω από το 90% του αλουμινίου που εμπεριέχεται τόσο στον σκελετό των αυτοκινήτων όσο και στα εξαρτήματα ανακυκλώνεται.

Για ένα οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης σύμφωνα με τα όσα ορίζει και αντιπροσωπεύει η Κυκλική Οικονομία

Aλουμίνιο
& κυκλική οικονομία

Το αλουμίνιο αποτελεί ένα υλικό-παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η κυκλική οικονομία και επιτυγχάνονται οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης

Το αλουμίνιο ως μέρος
της βιώσιμης ανάπτυξης

Το αλουμίνιο είναι ανανεώσιμο υλικό και μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα του

Ταυτόχρονα είναι μια μόνιμη «Τράπεζα Ενέργειας» γιατί όπου και σε όποια μορφή και αν βρίσκεται, μετά την χρήση του, συλλέγεται και ανακυκλώνεται απαιτώντας μόνο το 5% της ενέργειας που χρειάστηκε για την πρωτογενή παραγωγή του.

Τέλος η ανακύκλωση αλουμινίου είναι αυτοχρηματοδοτούμενη λόγω της σημαντικής αξίας του μετάλλου. Το μοναδικό αυτό «προσόν» του αλουμινίου δημιουργεί ένα οικολογικά και οικονομικά βιώσιμο κύκλο ζωής, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις και συμβάλλοντας στη μετάβαση σε μια πιο ισχυρή κυκλική οικονομία.

Η ελληνική βιομηχανία έχει την δυνατότητα για
ανακύκλωση του συνόλου σχεδόν του παραγόμενου
scrap αλουμινίου στη χώρα και την ανάκτηση πρώτης
ύλης μετάλλου αρίστης ποιότητας με πολλαπλά οφέλη
τόσο περιβαλλοντικά, ενεργειακά, όσο και οικονομικά.

Μία σύγχρονη βιομηχανία με
περιβαλλοντικά, ενεργειακά
και οικονομικά οφέλη

«Vision 2050»

Η βιομηχανία αλουμινίου έχει από καιρό δεσμευτεί για τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή. Το «Vision 2050» είναι η συμβολή του European Aluminium στη στρατηγική της ΕΕ για μείωση των εκπομπών έως το 2050.

Από το 1990, η ευρωπαϊκή παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου έχει επιτύχει μείωση κατά 55% στις εκπομπές CO2 ανά τόνο.

Το «Vision 2050» περιγράφει διάφορα σενάρια για το πώς ο κλάδος του αλουμινίου μπορεί να συμβάλει στη στρατηγική της ΕΕ για το 2050 και καταγράφει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της συνολικής μείωσης των εκπομπών CO2.

Η ελληνική βιομηχανία αλουμινίου συμμετέχει στη διαμόρφωση των θέσεων του European Aluminium όπως αποτυπώνονται στο «Vision 2050» και επενδύει καθημερινά στην επίτευξη των στόχων του.

Παράλληλα πολλές βιομηχανίες του κλάδου έχουν θέσει μετρήσιμους στόχους στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Vision 2050»