Ελληνική Ένωση
Αλουμινίου

Eνώνουμε, οργανώνουμε και προάγουμε
τον ελληνικό κλάδο του αλουμινίου

Eκπροσωπoύμε τον
καθετοποιημένο κλάδο
του ελληνικού αλουμινίου
από το 1985

Μέλη μας είναι εταιρείες και σύνδεσμοι του κλάδου που δραστηριοποιούνται από την παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου μέχρι και την μεταποίηση του μετάλλου για την παραγωγή προϊόντων για διάφορες εφαρμογές και χρήσεις.

Λειτουργούμε ως πεδίο γόνιμου διαλόγου και δημιουργικής σύνθεσης για το σύνολο των παραγόντων του ελληνικού κλάδου του αλουμινίου.

Αποτελούμε τον δίαυλο επικοινωνίας των μελών της με την Πολιτεία, τους Κοινωνικούς Εταίρους και τους Διαμορφωτές Γνώμης.

Εκπροσωπούμε τον κλάδο στο European Aluminium, την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου

Η Ε.Ε.Α. συμμετέχει ως εταίρος στην Ε.Ε.Α. – ΑΜΚΕ που είναι διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17065 για τα διεθνή σήματα QUALICOAT & QUALANOD.

Στόχοι μας είναι:

H βελτίωση της εικόνας του κλάδου, του υλικού και των εφαρμογών του μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των προϊόντων, των διαδικασιών, των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου.

H προάσπιση και προώθηση των κλαδικών θέσεων και συμφερόντων στα πλαίσια:

α.

της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέριμνα για το περιβάλλον

β.

του υγιούς ανταγωνισμού

γ.

της επαγγελματικής δεοντολογίας

δ.

της νομιμότητας

H προβολή της χρήσης και η διεύρυνση της ζήτησης των ελληνικών προϊόντων από αλουμίνιο.

Οργανωτική Δομή

Τα όργανα διοίκησης της ΕΕΑ είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Ε.Α. στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα μέλη, εταιρείες και σύνδεσμοι. Κάθε εκπρόσωπος έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, αποτελείται από 9-15 μέλη και η θητεία του είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την ΕΕΑ και
  • χαράσσει την πολιτική και τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθείται για την υλοποίηση των σκοπών της ΕΕΑ.

  • ορίζει τους εκπροσώπους της ΕΕΑ σε διάφορους Οργανισμούς και επιτροπές Ελληνικές ή Διεθνείς όπου η ΕΕΑ συμμετέχει.

  • συστήνει επιτροπές με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου του για την προώθηση των θεμάτων και των σκοπών της ΕΕΑ. Οι επιτροπές αυτές, ως συμβουλευτικά όργανα του Δ.Σ., επεξεργάζονται, μελετούν και διαχειρίζονται θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς της Ένωσης και οι αποφάσεις τους επικυρώνονται από το Δ.Σ.

Πρόεδρος

Γιώργος Mεντζελόπουλος

Αντιπρόεδροι

Κώστας Κατσαρός / Χριστόφορος Μέξας / Γιώργος Δουκίδης

Γεν. Γραμματέας

Τζιρακιάν Ανούς

Ταμίας

Γιώργος Καρούμπας

Έφορος

Αγγελής Ιωάννης

Σύμβουλοι

Βλαχάκης Νικόλαος / Καντώνιας Ιωάννης / Καρράς Δημήτριος / Κόχυλας Νεκτάριος / Μανιάς Σπήλιος / Μυλωνάς Γεώργιος / Τζίκας Δημήτριος / Τσιάρας Αθανάσιος

Αναπληρωματικά μέλη

Ηλιάδης Ευθύμιος / Σοβατζίδης Ηλίας

Με τα μέλη της να καλύπτουν όλο το φάσμα παραγωγής και μεταποίησης του μετάλλου, η Ε.Ε.Α. ανταποκρίνεται και συμβάλει στην ανοδική πορεία του κλάδου

Τα μέλη μας ανά κατηγορία