6/11/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξετάσεις Πιστοποίησης  «Τεχνίτη Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα»

6/11/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν μέσω εξετάσεων, την επάρκειά τους με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο.

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE, Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων προς διαπίστευση από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση προσώπων ως προς το Σχήμα Πιστοποίησης Τεχνίτη Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την 23η Νοεμβρίου 2023 στο εξεταστικό κέντρο της ALUMIL, Τατοϊου 67, Αχαρνές.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10 Νοεμβρίου 2023.


Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι:

 • είναι 18 ετών και άνω
 • είναι απόφοιτοι κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • έχουν την ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά
  και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) έτη επαγγελματική εμπειρία.
 • Έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο στο αντικείμενο της πιστοποίησης χρονικής διάρκειας σαράντα έως πενήντα (40-50) ωρών. Το σεμινάριο θα πρέπει να περιλαμβάνει και πρακτική εκπαίδευση είκοσι (20) ωρών κατ’ ελάχιστον
  ή
 • Έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης στο αντικείμενο διάρκειας τετρακοσίων (400) έως εξακοσίων (600), το οποίο θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πρακτική εκπαίδευση εκατόν εξήντα (160) έως διακοσίων σαράντα (240) ωρών αντίστοιχα κατ’ ελάχιστον.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μετά την αξιολόγησή τους από την ΕΕΑ ΑΜΚΕ θα ενημερωθούν αν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.


Διενέργεια εξετάσεων

Οι εξετάσεις αποτελούνται από θεωρητικό (γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία) και πρακτικό (υλοποίηση κατασκευής σε εξεταστικό κέντρο, με διάθεση των απαραίτητων μέσων και υλικών) μέρος.

Τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική εξέταση πραγματοποιούνται πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπου της ΕΕΑ ΑΜΚΕ καθ’ όλη τη διάρκειά τους για τη διασάλιση της ομαλής τους διενέργειας και αδιαβλήτου.


Θεωρητική εξέταση

Η θεωρητική εξέταση συνολικής διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών αποτελείται από 2 ενότητες.
Η ενότητα Α αποτελείται από 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστό / λάθος. Η βάση επιτυχίας της ενότητας Α είναι 60%.
Η ενότητα Β είναι μελέτη περίπτωσης με 6 ερωτήσεις και η βάση επιτυχίας είναι 60%.
Η συνολική βαθμολογία της θεωρητικής εξέτασης υπολογίζεται ως εξής: 70% βαρύτητα ο βαθμός της Ενότητας Α και 30% βαρύτητα ο βαθμός της Ενότητας Β ( π.χ. στην περίπτωση που ο βαθμός της ενότητας Α είναι 70 και ο βαθμός της ενότητας Β είναι 60 τότε η βαθμολογία της θεωρητικής εξέτασης διαμορφώνεται ως εξής: 70×70% +60x 30%= 67%).
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρχει στην αίθουσα επιτηρητής και εκπρόσωπος της ΕΕΑ ΑΜΚΕ.
Μετά το πέρας της εξέτασης ο επιτηρητής συγκεντρώνει τα γραπτά τα οποία και παραδίδει σε εξουσιοδοτημένο άτομο της ΕΕΑ ΑΜΚΕ.


Πρακτική εξέταση

Η προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην πρακτική εξέταση είναι να έχει περάσει επιτυχώς τη θεωρητική, δηλαδή να έχει λάβει τουλάχιστον 60%.
Στον κάθε υποψήφιο παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός/ εργαλεία και στην αίθουσα υπάχει υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου που δίνει διευκρινήσεις στους υποψηφίους για τη χρήση εξοπλισμού.
Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 90 λεπτά και κάθε στάδιο βαθμολογείται χωριστά.
Κατά την εξέταση υπάρχουν 2 εξεταστές οι οποίοι και βαθμολογούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρχει στην αίθουσα εκπρόσωπος της ΕΕΑ ΑΜΚΕ.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης προσώπων της ΕΕΑ ΑΜΚΕ, τα κριτήρια που τη διέπουν καθώς και η ορθή χρήση του πιστοποιητικού μπορείτε να βρείτε στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προσώπων που είναι διαθέσιμος εδώ. Σημειώνουμε ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Χ. Μακαρατζή [email protected], 210 72 56 130.


Παράπονα – Ενστάσεις – Καταγγελίες

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο, καταγγελία ή ένσταση που σχετίζεται με τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης του, τις εξετάσεις, την απόκτηση ή μη πιστοποιητικού ή τη χρήση του πιστοποιητικού μπορεί να το κάνει εγγράφως, στέλνοντας mail στο [email protected].

Προσοχή: Οι ενστάσεις από υποψηφίους σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης και των αποφάσεων πιστοποίησης πρέπει να υποβάλλονται εντός 10 εργασίμων ημερών από τη σχετική ενημέρωση.
Για την διαχείριση των παραπόνων, καταγγελιών και ενστάσεων διατηρείται και εφαρμόζεται διαδικασία, η οποία μπορεί να κοινοποιηθεί κατόπιν έγγραφου αιτήματος στο [email protected] κα. Χ. Μακαρατζή, 210 72 56 130.