7/2/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση «Τεχνίτης Κατασκευής Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα»  

7/2/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE, διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, διοργανώνει εξετάσεις πιστοποίησης προσώπων ως προς το Σχήμα «Τεχνίτης Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, αφού διαβάσουν προσεκτικά την ανακοίνωση και το λοιπό πληροφοριακό υλικό.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία πιστοποίησης, τα κριτήρια που τη διέπουν και τους όρους απόκτησης και διατήρησής της μπορείτε να διαβάσετε στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προσώπων.  Επίσης η ΕΕΑ ΑΜΚΕ έχει καταρτίσει Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με τις υποχρεώσεις των πιστοποιημένων τεχνιτών.

Συμμετοχή στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής  στις εξετάσεις  έχουν  όσοι:

  • είναι 18 ετών και άνω
  • είναι απόφοιτοι κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • έχουν την ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά


και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) έτη επαγγελματική εμπειρία.
  • Έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο στο αντικείμενο της πιστοποίησης χρονικής διάρκειας  σαράντα έως πενήντα (40-50) ωρών. Το σεμινάριο θα πρέπει να περιλαμβάνει και πρακτική εκπαίδευση είκοσι (20) ωρών κατ’ ελάχιστον.

ή

  • Έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης στο αντικείμενο  διάρκειας τετρακοσίων (400)  έως  εξακοσίων (600)  ωρών, το οποίο θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πρακτική εκπαίδευση εκατόν εξήντα (160) έως διακοσίων σαράντα (240) ωρών αντίστοιχα κατ’ ελάχιστον.

Υποβολή αίτησης

Ο υποψήφιος αποστέλλει συμπληρωμένη την Αίτηση Υποψηφίου (εδώ σε μορφή docx και εδώ σε μορφή pdf) με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναγράφονται στην Αίτηση) στην ΕΕΑ ΑΜΚΕ προς αξιολόγηση.

Μετά την αξιολόγηση η ΕΕΑ ΑΜΚΕ ενημερώνει εάν ο υποψήφιος είναι επιλέξιμος για την εν λόγω εξέταση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στο Σχήμα Πιστοποίησης,  αποστέλλει όλο το σχετικό  υλικό  και ενημερώνει για την ακριβή ημερομηνία εξέτασης.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1Πλήρης αίτηση θεωρείται αυτή κατά την οποία συνυποβάλλονται τα παρακάτω έγγραφα:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου για Πιστοποίηση από την ΕΕΑ ΑΜΚΕ
  • Φωτοαντίγραφα των  αποδεικτικών ταυτοπροσωπίας, επιπέδου εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας και  βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου.
  • Αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους για την παραλαβή και έλεγχο της «Αίτησης συμμετοχής στις διεργασίες πιστοποίησης»

Διενέργεια εξετάσεων

Οι εξετάσεις αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος, απαιτούν τη φυσική παρουσία του υποψηφίου στο εξεταστικό κέντρο και διεξάγονται παρουσία εκπροσώπου της ΕΕΑ ΑΜΚΕ. Η βάση επιτυχίας  είναι το 60%  για κάθε μέρος της εξέτασης.

Θεωρητική εξέταση 

Η θεωρητική εξέταση (γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία), που βασίζεται στην εξεταστέα ύλη, είναι  συνολικής διάρκειας  1 ώρας και 30 λεπτών και  αποτελείται από 2 ενότητες.

Η ενότητα Α αποτελείται από 40  ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής ή  σωστό / λάθος και η ενότητα Β είναι μελέτη  περίπτωσης με 6 ερωτήσεις. Η βάση επιτυχίας της κάθε ενότητας είναι 60%.

Η συνολική βαθμολογία της θεωρητικής εξέτασης υπολογίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας στην Ενότητα Α με συντελεστή βαρύτητας 70% και στην Ενότητα Β με συντελεστή 30%.

Πρακτική εξέταση

Η προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην πρακτική εξέταση  είναι να να έχει λάβει τουλάχιστον 60% στη θεωρητική εξέταση.

Στον κάθε υποψήφιο παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός / εργαλεία  και υλικά για την υλοποίηση και εγκατάσταση μιας κατασκευής αλουμινίου. Στην  αίθουσα υπάρχει υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου  για τυχόν  διευκρινήσεις  στη χρήση του εξοπλισμού.

Η  συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 90 λεπτά και κάθε στάδιο βαθμολογείται χωριστά.

Οικονομικές υποχρεώσεις

Η πληρωμή όλων των κατηγοριών τελών Πιστοποίησης γίνεται, σύμφωνα με το κοστολόγιο, σε λογαριασμό της  ΕΕΑ ΑΜΚΕ. Στην αιτιολογία αναγράφεται “ΦΠΠ, Ονοματεπώνυμο και κατηγορία τέλους”.

Για περισσότερεςπληροφορίες και γενικά υποβολή ερωτημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στην  EEA AMKE (κα. Χ. Μακαρατζή [email protected], 210 72 56 130).

Παράπονα – Ενστάσεις – Καταγγελίες

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο, καταγγελία ή ένσταση που σχετίζεται με τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής του, τις εξετάσεις, την απόκτηση ή μη  πιστοποιητικού  ή τη χρήση του πιστοποιητικού μπορεί να το κάνει εγγράφως προς την ΕΕΑ ΑΜΚΕ.

Προσοχή: Οι ενστάσεις από υποψηφίους σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης και των  αποφάσεων πιστοποίησης πρέπει να υποβάλλονται εντός 10 εργασίμων ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Για την διαχείριση των παραπόνων, καταγγελιών  και ενστάσεων η ΕΕΑ ΑΜΚΕ διατηρεί και εφαρμόζει διαδικασία, η οποία κοινοποιείται  στον  ενδιαφερόμενο κατόπιν έγγραφου αιτήματος  στην ΕΕΑ ΑΜΚΕ.