Ο Βωξίτης είναι το ορυκτό από το οποίο παράγεται η αλουμίνα η οποία αποτελεί και το βασικό ενδιάμεσο προϊόν για την παραγωγή του αλουμινίου.